“Covid19’la Birlikte Yaşamak” DEÜ Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

Yarışmanın Türü ve Şekli

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından desteklenen ve Dokuz Eylül Mimarlık Fakültesi tarafından DEPARK A.Ş.’nin katkılarıyla düzenlenen, Türkiye ve KKTC’deki mimarlık okullarında eğitim gören lisans öğrencilerinin katılabileceği serbest, ulusal ve tek kademeli öğrenci mimari fikir projesi yarışmasıdır.

Yarışmanın Konusu ve Amacı

Küresel olarak karşı karşıya kalınan COVID-19/pandemi/salgın hayatlarımızda pek çok değişim yarattı. Çalışma, eğitim, ev yaşamlarımız, sosyalleşme biçimlerimiz artık farklı. Bu durumun sürekliliği hakkında ise kesin bilgiye sahip değiliz ama pandemi süreci sonrasının eskisi gibi olamayacağını hissediyoruz. Bu gelecek durumu yaşayarak göreceğiz.

Ancak tam da içinde bulunduğumuz şu an yani hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı zamanları her birimiz farklı yaşıyoruz. Ev her birimiz için daha önce yüklendiği eylemlerden çok daha fazla şeyi yüklenir oldu. Açık alanlara gereksinimler arttı. İletişim biçimimiz sanal dünyaya kaydı. Ama eski duruma göre planlanmış, tasarlanmış ortamlar yani yaşam alanlarımız, evlerimiz, mahal/le/lerimiz bunlara karşılık verebiliyor mu? Yaşadığımız sorunlar neler? Nasıl çözümler buluyoruz veya bulabiliriz?

Halen içinde bulunduğumuz bu sürecin etkileri, özellikle yaşam alanlarımızı tasarlayan mimarlık disiplini içindeki aktörleri doğrudan ilgilendirmekte ve bakış açılarını yenilemesini zorunlu hale getirmektedir. Yeni beliren kentsel ve mimari problemleri tespit etmek, bu problemlere yaratıcı çözüm önerileri geliştirmek ve çıkış noktaları keşfetmek bir gereklilik olarak belirmektedir.

Salgın küresel ölçekte yaşanıyor olsa da kentsel ve mekânsal reaksiyonlar yerel ölçekte, yere özgü durumlara göre çeşitlenmektedir. Bir kısım tasarım araştırmaları pandemi sonrasındaki yaşama dair küresel ölçekli vizyonlar ve çözümler üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu yarışmada ise yerel ölçekte ve bugünün problemlerine acil cevap verebilecek tasarım arayışlarının önemi vurgulanmaktadır. Bu kapsamda yarışma, katılımcıların kendi bulundukları yerde ve salgın dönemi deneyimlerine dair üretecekleri soruları ve yanıtları tartışmayı amaçlamaktadır.

Neredesiniz?

Salgın döneminde gündelik hayatınızda ve rutininizde ne gibi değişiklikler oldu?

Yaşadığınız ortamda nasıl zorluklarla karşılaşıyorsunuz?

Acil, hemen şimdi, aksiyon alın! Ama nasıl?

Katılımcılardan yukarıdaki soruları dikkate alarak;

– Salgının yarattığı fiziksel, sosyo-psikolojik ve ekonomik problemleri kendi yaşam alanları ve yakın çevrelerine odaklanarak yorumlamaları,

– Tasarım problem(ler)ini bu odaktan tariflemeleri,

– Hızla üretilebilir, yaratıcı, özgün, sürdürülebilir, pratik ve ekonomik tasarım fikirlerini bu doğrultuda geliştirmeleri beklenmektedir.

İçinde bulunduğumuz süreci deneyimleyen siz geleceğin mimar ve tasarımcı adaylarını bu konuda düşünmeye, fikir üretmeye davet ediyor ve yaratıcı fikirleriniz için açık bir çağrı gerçekleştiriyoruz. “Sürdürülebilir bir toplum, sürdürülebilir bir ekonomi ve sürdürülebilir bir mimarlık için Covid 19’la birlikte yaşamak” teması çerçevesinde mevcut yaşam alanlarınız için bir duruma veya soruna çözüm getiren tasarım önerilerinizi bekliyoruz.

Yarışmaya Katılım Koşulları ve Esasları

– Yarışma, Yükseköğretim Kurulu’na bağlı T.C. ve KKTC’de yer alan üniversitelerin Mimarlık Fakültelerinde eğitim gören tüm lisans öğrencilerine açıktır.

– Yarışmaya bireysel olarak ya da farklı disiplinlerden lisans öğrencileri ile ekip olarak katılım serbesttir. Ancak, ekip başının Mimarlık lisans öğrencisi olması zorunludur.

– Her yarışmacı/ekip, yarışmaya sadece bir öneri ile katılabilir.

– Yarışmaya katılım ücretsizdir ve ön kayıt şartı yoktur.

– Katılımcıların başvuru sırasında öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenim belgesini ibraz etmeleri zorunludur. Tüm ekip üyelerinin “Katılımcı Kimlik Formunu” doldurması gerekmektedir.

– Yarışmaya asli, yedek ve danışman seçici kurul üyelerinin, raportörlerin, yarışmayı açan kurum birimi yöneticilerinin birinci derece yakınları katılamaz.

Bu koşullara uymayanlar, projelerini teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılırlar.

Yarışma Takvimi

Yarışmanın ilanı: 03.03.2021

Yarışmaya İlişkin Soruların Sorulması için Son Tarih: 12.03.2021 saat:17.00

Soruların Cevaplanması: 15.03.2021

Dijital Ortamda Teslim için Son Tarih: 03.05.2021 saat: 23.59

Sonuçların Açıklanması: 10.05.2021

Projelerin Sergilenmesi, Dijital Kolokyum ve Ödül Töreni: Duyurulacaktır.

Jüri

Seçici Kurul Danışman Jüri Üyeleri

Nükhet HOTAR (Prof. Dr., DEÜ Rektörü), Özgür ÖZÇELİK (Prof. Dr., Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş./ DEPARK A.Ş. Genel Müdürü), Mine TANAÇ ZEREN (Prof. Dr., DEÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı), Hümeyra BİROL (Prof. Dr., DEÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Bölüm Başkanı), Serdar BAYRAK (Doç. Dr., DEÜ Tıp Fakültesi)

Seçici Kurul Asli Üyeleri

Didem AKYOL ALTUN (Prof. Dr., DEÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü), Dürrin SÜER (Dr. Mimar, Jüri Başkanı) (M artı D Mimarlık), Erdal Onur DİKTAŞ (Doç. Dr., DEÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü), İlknur TÜRKSEVEN DOĞRUSOY (Prof. Dr., DEÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü), Seçkin KUTUCU (Dr. Öğr. Üyesi, Yaşar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü)

Seçici Kurul Yedek Üyeleri

Hasan BEGEÇ (Doç. Dr., DEÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü), İnci UZUN (Doç. Dr., DEÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü)

Raportörler

Fulya SELÇUK (Araş. Gör., DEÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü), Zeynep DÜNDAR (Araş. Gör., DEÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü)

Ödüller

Birincilik Ödülü: 5000 TL

İkincilik Ödülü: 3500 TL
Üçüncülük Ödülü: 2000 TL
Mansiyon (5 Adet): 1000 TL

Daha fazla bilgi için: https://mimarlik.deu.edu.tr/tr/covid-19la-birlikte-yasamak-deu-mimarlik-fakultesi-ogrenci-fikir-yarismasi-2/